Clients & Projects

Sabuj B.Ed College

Sabuj B.Ed College

Mies

Mies Institute

Batanagar school

Batanagar Girls High School

Some of our projects

SABUJ B.ED COLLEGE
Nandakumarpur, Raidighi, WestBengal.

MIES INSTITUTE
H.O. Sonarpur, Sahebpara, Kolkata.

SHRI SHIKSHAYATAN SCHOOL
Lord Kolkata (Highmech Instalect-India)

PURBA BAZAR
Nangi St. Road, Kolkata (S.S. Elect.)

BATANAGAR GIRLS HIGH SCHOOL
Batanagar, Kolkata

B. S. R. A.V. VIDYAMANDIR
Maheshtala, Kolkata

ANADI APARTMENT
Maheshtala, Kolkata

TULSI APARTMENT
Maheshtala, Kolkata

JOHN HOUSE (NRI)
Sarangabad, WestBengal

MD. RAJESH HOUSE
Santashpur, Kolkata

B. DAS PALACE
Maheshtala, Kolkata

LAKHI APARTMENT (NRI)
Daspara, Kolkata

AMANAT FOUNDATION TRUST
Birlamore, Budge Budge

K. D. HOUSE
Paschim Jagtala, Kolkata

SOVARANI APARTMENT
Batanagar, Kolkata

To know more or get a offer